HandyArchive.com

SameTools EDB do PST konwertera


Screenshot of SameTools EDB do PST konwertera 1.0

SameTools EDB do PST konwertera 1.0


Author:

SameTools EDB do PST konwertera


Supported languages: English
Supported OS: Win2000 / Win7 x32 / Win7 x64 / WinOther / WinServer / WinVista / WinVista x64 / WinXP / Other
Price: $199.00
Dlatego wi?™ksza cz?™?›?‡ klient??w kieruje zapytanie o odzyskanie wybranych informacji z rekordu Exchange EDB. W przewa??aj?…cej cz?™?›ci instrumenty dost?™pne dla ca?‚ego EDB do projektu Outlook PST. Urz?…dzenia te nie daj?… mo??liwo?›ci wymiany ???…danych rekord??w i generalnie przenosz?… wszystkie dokumenty zestawu danych handlowych do projektu PST. Wymaga to mn??stwa czasu, a klienci musz?… po?›wi?™ci?‡ du??o czasu na nagrania, kt??rych nie potrzebuj?…. Skoro tak s?…, jak mog?™ przenie?›?‡ tylko jawne dokumenty EDB do Outlooka? Zastosowanie konwertera EDB na PST jest wnikliw?… decyzj?… i jest technik?… badawcz?…. Pod?…??anie za strategi?… r?™czn?… poprzez wykorzystanie instrumentu ogranicza wymian?™ dokument??w do okre?›lonego zakresu dat. Kiedy aplikacja jest wykorzystywana, klienci decyduj?… si?™ na przeniesienie dokument??w, wskazuj?…c dat?™ ich osi?…gni?™cia i nie mog?… by?‡ dost?™pne ??adne inne niestandardowe opcje. Wykorzystanie narz?™dzia do wymiany EDB na PST to ekstremalne zadanie. Na pocz?…tek nale??y mie?‡ wszystkie uprawnienia i prawa dost?™pu do skrzynki pocztowej klienta, a po drugie zna?‡ obszar dokument??w EDB i PST. Poza tym, je?›li nie ma szans, ??e dosz?‚o do samotnego pomieszania, istnieje szansa na zdegradowanie rekord??w EDB. W zwi?…zku z tym, jaka mo??e by?‡ idealna technika wysy?‚ania rekord??w EDB do PST, c????, ten wyra??nie zaplanowany instrument do przekszta?‚cania EDB do PST pozwala konwertowa?‡ dokumenty, wybieraj?…c je. Konwerter EDB na PST to fachowo zaplanowane urz?…dzenie, kt??re przeprowadza interakcj?™ z transformacj?… niezale??nie od tego, czy MS Outlook nie jest wprowadzony na twoim frameworku, mo??esz zmieni?‡ pojedyncz?… liter?™ tak samo jak wiele skrzynek pocztowych, pomaga zaoszcz?™dzi?‡ cz?™?›?‡ czasu odseparowanego od to daje 30-dniow?… bezwarunkow?… obietnic?™, kt??ra sprawia, ??e ??‹??‹jest to ca?‚kowicie wolne od ryzyka.
download free trial

Free SameTools EDB do PST konwertera download - 22.98 Mb
exchange-recovery.exe

Keywords: Konwerter EDB na PST, narz?™dzie do konwersji EDB na PST, oprogramowanie do konwersji EDB na PST
Subcategories:
Latest Additions: